2010-04-12

Pembahsan Usul H1N1

Penyata Rasmi 2010.04.12

MS29

Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Tuan Yang di-Pertua, di sini saya hendak bertanya satu soalan.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Sebentar Yang Berhormat.

Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Mengapa usul Influenza A (H1N1) ditolak? Usul ini perlu disegerakan saya rasa untuk dibahaskan...

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat.

Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Dalam Dewan yang mulia ini untuk mencari penyelesaian yang drastik dan menyeluruh untuk menyelamatkan...

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat, jangan bacalah Yang Berhormat. Tidak perlu baca.

Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Nyawa rakyat sebanyak mungkin. Oleh sebab ini perkara penting. Lagipun kesemua 220 orang...

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat, tidak perlu baca Yang Berhormat. Baiklah Yang Berhormat, saya maklum bahawa Yang Berhormat telah menghantar satu usul di bawah perkara P.M.18(1) dan usul tersebut telah pun ditolak di dalam kamar oleh Tuan Yang di-Pertua. Jadi perkara-perkara yang ditolak di dalam kamar tidak akan, dan tidak boleh dibahaskan serta dibaca di dalam Dewan, Yang Berhormat.

No comments:

Post a Comment