2010-04-07

Pambahasan atas usul H1N1

Penyata Rasmi 2010.04.07

MS39
Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Tuan Yang di-Pertua.

Tuan Yang di-Pertua: Siapa lagi itu?

Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Tuan Yang di-Pertua. Saya berpendapat isu Influenza A, H1N1 ini perlu...

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Bakri apa ini? You are standing in point of order apa? [Ketawa]

Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Tuan Yang di-Pertua. Saya ada membuat satu usul tentang 18(1). Akan tetapi Tuan Yang di-Pertua tolak. Saya memang tidak berniat mengingkari keputusan Tuan Yang di-Pertua. Akan tetapi sebagai isu semasa saya harap Tuan Yang di-Pertua menimbangkan semula keputusan tentang H1N1.

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Bakri. Yang Berhormat Bakri terima kasih Yang Berhormat Bakri. Peraturan Mesyuarat 43 mengatakan bahawa segala keputusan yang dibuat oleh Tuan Yang di-Pertua tidak boleh diulang kaji dan ditimbang semula. Kalau saya timbang semula bermakna saya sendiri melanggarkan Peraturan Mesyuarat 43. Maka itu semua tindakan saya dan timbalan-timbalan saya sebelum kami bertindak difikirkan baik-baik. Saya tahu dan saya faham. Isu ini adalah isu yang perlu dibincangkan tetapi bagi pendapat saya ia tidak perlu disegerakan di bawah 18(2) dan 18(1). Sila Setiausaha.

MS110
Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Yang Berhormat Timbalan Menteri soalan daripada Yang Berhormat Bakri tidak dijawab Yang Berhormat Timbalan Menteri. Jawapan bertulis.

Puan Nurul Izzah Anwar [Lembah Pantai]: Mohon penjelasan.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Sudah habis Yang Berhormat. Sudah habis Yang Berhormat.

Dr. Lo’ Lo’ Mohamad Ghazali [Titiwangsa]: Ada soalan yang tidak dijawab.

No comments:

Post a Comment