2009-11-30

Malaysia parliament to amend Consumer Protection Act to cover online transactions

The Consumer Protection Act 1999 will be amended to cover purchases made through electronic transaction, said Domestic Trade, Cooperative and Consumerism Minister Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.

The proposed amendment entails the setting up of a committee to monitor advertisements in efforts to curtail misleading advertisements, he said when winding-up debated on the ministry’s supply bill at the Dewan Rakyat Monday.

He was responding to a call from Hamim Samuri (BN-Ledang) for the act to be amended to curtail misleading advertisements.

Ismail Sabri said the draft of the bill was being scrutinised before it would be submitted to the Attorney General’s Chambers for tabling in parliament in March next year.

To a question from Dr Tan Seng Giaw (DAP-Kepong) on unethical business practices including in the pharmaceutical sector, he said Section 2(2)(f) of the Consumer Protection Act 1999 did not cover healthcare provided by professionals or health centres.

It falls under the Pharmaceutical Bureau of the Health Ministry, he said, adding that, however the Domestic Trade, Cooperative and Consumerism Ministry would submit complaints to the bureau.

To a question from Er Teck Hwa (DAP-Bakri), he said the amendment to the Consumer Protection Act would ensure that consumers could seek redress through the Tribunal for Consumer Claims.

In another development, he said the contracts of 1,464 price monitoring officers would end in March next year and the ministry had sought the cabinet’s approval to extend their services until the end of the year.

“Although there were calls for them to be absorbed as permanent staff, the matter is under the jurisdiction of the Public Service Department,” he added.

– BERNAMA

2009-11-09

Pembahasan dalam Peringkat Jawatankuasa (Jabatan Perdana Menteri)

Rang Undang-undang Perbekalan 2010 - Peringkat Dasar (Kementerian Kerja Raya)

Penyata Rasmi Dewan Rakyat mukasurat 169

Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Yang Berhormat Menteri, boleh minta penjelasan?

Dato Shaziman bin Abu Mansor: Sila.

Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri menjawab soalan saya kawasan Bakri. Tuan Yang di-Pertua, kos pembaikan sebanyak RM55.5 juta dan kos pembaikan defected lost, dengan izin, sebanyak RM5.9 juta, yang jumlahnya RM61.1 juta merupakan 21.1% daripada kos kontrak sebenarnya RM285 juta. Pihak Ranhill masih mampu menampung kos pembaikan kerosakan yang tinggi.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat berucap Yang Berhormat.

Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Tidak, ini ada kena mengena dengan...

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Ringkaskan Yang Berhormat.

Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Ya, boleh. Ini memberikan satu tanda tanya besar iaitu berapakah peratus keuntungan yang diperolehi oleh Ranhill? 100% ataupun berlipat kali ganda?

Adakah konsep dijaminkan keuntungan besar? Kedua, lagipun kos pembaikan kerosakan adalah tinggi di mana laluan pintas sepanjang 40km telah menelan hampir RM4 juta per kilometer selepas projek ini siap pada September 2005. Manakala kos pembaikan¡­dengan izin, ialah RM0.42 juta per kilometer yang dianggapkan semua penduduk sepanjang 14km telah rosak, tetapi hakikatnya ialah separuh daripada wire rope mengalami kerosakan yang bermakna kos pembaikannya ialah RM0.8 juta per kilometer.

Kualiti pembinaan laluan pintas ini agak memalukan. Piawai-piawai yang digunakan oleh Kementerian JKR semasa mengurniakan projek ini kepada Ranhill agak membingungkan rakyat.

Adakah disebabkan untuk kepentingan kroni parti pemerintah, kerajaan sanggup menggadaikan duit rakyat demi mengenyangkan sang buaya tanpa mengambil kira konsep "Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan". Terima kasih.

Dato Shaziman bin Abu Mansor: Yang Berhormat dari Bakri boleh cakap bahasa yang mudah ya Yang Berhormat bila Yang Berhormat hendak bertanya Muar Bypass. Itu sahaja sebenarnya. Muar Bypass ini sebenarnya, ia adalah projek design and build, malah sebagaimana Yang Berhormat katakan, keadaan jalan itu tidak memuaskan, saya sendiri turun, saya sendiri pergi ke Muar dan melihat keadaan itu. Memang banyak, ia bumpy. Salah satu sebab utama jalan itu bumpy kerana tanahnya adalah tanah gambut. Di Johor banyak tanah gambut. Jadi, sama ada, bagi syarikat yang melaksanakan projek ini adalah syarikat besar, iaitu Ranhill, sebuah syarikat yang besar.

Jadi bagi mereka, mereka sanggup menerima kerugian asalkan imej, kredibiliti syarikat itu tidak terjejas kerana saya telah meminta supaya tempoh hari mencadangkan supaya performance bond nya dirampas. Akan tetapi, sekiranya performance bond syarikat ini dirampas, sudah pasti akan menjejaskan nama syarikat itu. Itu sebab syarikat itu bersetuju menawarkan dirinya untuk melanjutkan masa performance bond nya, iaitu melanjutkan masa untuk memperbaiki defect period. Jangan Yang Berhormat salah anggap katakan untung berlipat ganda. Bagi syarikat besar-besar ini, kredibiliti, kerana mereka bukan sahaja melakukan perniagaan di negara ini, mereka juga melakukan perniagaan di seberang laut. Itu sebab mereka mahu imej mereka dijaga. Ini penting untuk Yang Berhormat ketahui bahawa projek ini akan diperbaiki dan ditanggung oleh syarikat itu sendiri. Terima kasih.

2009-03-23

Pemberitahu Usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18 Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat

Tarikh : 23.03.09

Tan Sri Yang Di Pertua
Dewan Rakyat
Parlimen Malaysia

Tan Sri,

Pemberitahu Usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18 Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat

Dengan segala hormatnya, saya dengan ini memberi notis pemberitahuan di bawah P.18 bagi mengemukakan usul yang berbunyi berikut:-

Bahawa Jabatan Perkhidmatan Veterinar dimaklumkan oleh Menteri Pertanian Dan Indutri Asas, Tani pada Mei 2008, insentif akan diberikan kepada petani dan penternak bermuta dari 2008 Jun. Manakala, Pada bulan Jun 2008, Jabatan berkenaan menyatakan bahawa penternak komersil ayam perdaging yang melebihi 20 ribu ekor tidak diberikan insentif berkenaan. Polisi berkenanan telahpun menpengaruhi sebanyak setengah dari jumlah penternak ayam perdaging di Semenanjung Malaysza dan menyebabkan banyak ladang-ladang ternakan yang beroperasi dengan pendapatan negatif atas kenaikan kos.