2011-03-31

JAWAPAN SOALAN PERSIDANGAN DEWAN RAKYAT

JAWAPAN SECARA BERTULIS KE ATAS PERKARA BERBANGKIT SEMASA PEMBAHASAN TITAH-DIRAJA 2011 DI DEWAN RAKYAT MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KEEMPAT PARLlMEN KEDUABELAS 2010

Dibangkit Oleh : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]

Tarikh : 15 MAC 2011 (SELASA)

jawapan diterima : 31 MAC 2011 (KHAMIS)

SOALAN:

Y.B. TUAN ER TECK HWA (BAKRI) minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan mengapakah bon pelaksanaan syarikat Ranhill Corporation Berhad dilanjutkan untuk tempoh setahun lagi, iaitu sehingga bulan September 2011 bagi tujuan membaiki kecacatan projek Jalan Pintas Muar, Johor.

2011-03-30

Kenyataan: Kerajaan Harus Memastikan Pekerja Kontrak Dilindungi Dibawah PERKESO

Pada 17 April 2011, Er telah menujukan soalan kepada Jabatan Perdana Menteri iaitu mengapa pekerja kontrak tidak dilindungi dibawah PERKESO. YB Nazri Abdul Aziz dari Jabatan Perdana Menteri telah menyatakan bahawa pegawai kerajaan dan pekerja kontrak kerajaan adalah tidak dilindungi dibawah PERKESO. Beliau berkata, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2008 : Dasar dan Prosedur Pelantikan Secara Peminjaman, pertukaran Sementara dan Pertukaran Tetap juga tidak memperuntukkan bahawa pekerja kontrak akan dilindungi dibawah PERKESO, namum, mereka wajib membayar 11% daripada gajinya kepada KWSP.

2011-03-29

Stop collecting illegal parking fees, council told

NST 2011/03/28
By Chong Chee Seong

BAKRI member of parliament, Er Teck Hwa, has urged the Muar Municipal Council to stop immediately the collection of parking fees at ungazetted sites.

2011-03-27

Kenyataan: Penghantaran Memorandum kepada Perdana Menteri Dihalang

Er telah memastikan Perdana Menteri membaca memorandumnya walaupun dihalang oleh pengawal peribadi PM. Dari kiri, Menteri Besar Johor, YAB Abdul Ghani yang tidak senang dengan kedatangan Er

Pada 26 March 2011, Perdana Menteri telah melawat ke Muar sempena lawatan bersiri ke seluruh negara untuk mendengar masalah rakyat.

2011-03-17

PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 17.03.2011 (KHAMIS)

SOALAN :

TUAN ER TECK HWA [BAKRI] minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah kakitangan awam kontrak yang tidak diberikan perlindungan Perkeso dari tahun 2005-2010 dan nyatakan kenapa setengah kakitangan awarn kontrak dikecualikan daripada perlindungan Perkeso serta senaraikan jumlah kakitangan yang terlibat mengikut setiap Kementerian.

2011-03-16

PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 16.03.2011 (RABU)

SOALAN :

TUAN ER TECK HWA [BAKRI] minta MENTERT PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan perancangan untuk memberikan lesen pemasangan kelengkapan pengisian gas sebagai bahan api gantian kepada petroleum di semua stesen minyak selain daripada petronas di seluruh negara yang bertujuan untuk memberikan pilihan tambahan kepada pengguna-pengguna kenderaan demi meringankan beban kos bahan api.

Sistem pilihan raya di Malaysia berwibawa

KUALA LUMPUR 16 Mac – Sistem pilihan raya yang diguna pakai sekarang adalah berwibawa berdasarkan kejayaan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) mengendalikan 12 pilihan raya umum sejak 1959, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz.

JAWAPAN SOALAN PERSIDANGAN DEWAN RAKYAT

JAWAPAN SECARA BERTULIS KE ATAS PERKARA BERBANGKIT SEMASA RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN 2011 DI DEWAN RAKYAT MESYUARAT KETIGA PENGGAL KETIGA PARLlMEN KEDUABELAS 2010

Dibangkit Oleh : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]

Tarikh : 30 NOV 2010 (Selasa)

jawapan diterima : 16 MAC 2011 (Rabu)

SOALAN:

TUAN ER TECK HWA [BAKRI] minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan jumlah peruntukan dalam pembinaan mercu tanda tarian singa di bandar Muar dalam Bajet 2011, tempoh masa pembinaan, pihak yang terlibat dalam projek pembinaan dan lokasi pembinaan mercu tanda tarian singa tersebut.

JAWAPAN SOALAN PERSIDANGAN DEWAN RAKYAT

JAWAPAN SECARA BERTULIS KE ATAS PERKARA BERBANGKIT SEMASA RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN 2011 DI DEWAN RAKYAT MESYUARAT KETIGA PENGGAL KETIGA PARLlMEN KEDUABELAS 2010

Dibangkit Oleh : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]

Tarikh : 30 NOV 2010 (Selasa)

jawapan diterima : 16 MAC 2011 (Rabu)

SOALAN:

TUAN ER TECK HWA [BAKRI] minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan:-

a) Mohon Kementerian menyenaraikan semua nama syarikat dan nama projek yang diluluskan pinjaman di bawah Dana lndustri Kreatif dan nama syarikat yang ditolak. Adakah pihak bank memberikan peluang kedua untuk rayuan dibuat oleh para pemohon yang ditolak permohonannya;

b) Mencadangkan supaya bangunan Mahkamah Tinggi Muar dijadikan muzium dan Kementerian menyediakan peruntukan untuk tujuan ini; dan

c) Adakah benar tujuh kubur yang dimiliki oleh tujuh orang adik-beradik sudah dimusnahkan oleh Kerajaan Negeri Melaka dan kenapakah kubur-kubur ini dimusnahkan? Adakah JWN sedar tentang perkara ini serta adakah kementerian akan mengadakan projek arkeologi untuk memulihara kubur-kubur tersebut?

2011-03-15

PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 15 MAC 2011 (SELASA)

SOALAN :

TUAN ER TECK HWA [BAKRI] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan tahap pencapaian objektif Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM) untuk meningkatkan taraf hidup sosio-ekonomi penanam nanas di Batu 18, Jalan Ayer Hitam, Parit Yusof,Muar sehingga melepasi sekurang-kurangnya 2 kali ganda daripada piawai garis kemiskinan pada tahun 2010 serta nyatakan jumlah peruntukan yang diberi dan senaraikan bilangan penanam nanas yang telah berjaya melepasi belenggu kemiskinan.

2011-03-14

PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [ BAKRI ]
TARIKH : 14 MAC 2011

SOALAN :

Y.B. TUAN ER TECK HWA [BAKRI] minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan perancangan tersendiri untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di pusat bandar Muar mengikut peruntukan bajet 2011. Adakah kementerian merancang untuk bekerjasama dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) untuk melaksanakan pelan pemindahan terminal bas Bentayan ke lokasi baru seperti mana Pelan Perancangan Tempatan 2005 untuk melegakan kesesakan lalu lintas di pusat bandar Muar; dan senaraikan kos yang terlibat dalam perancangan pemindahan terminal bas tersebut ke lokasi baru.

2011-03-10

PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [ BAKRI ]
TARIKH : 10 MAC 2011

SOALAN :

TUAN ER TECK HWA [BAKRI] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan laporan EIA tapak pelupusan sampah baru di kawasan Pagoh. Adakah laporan tersebut telah lengkap dan dikemukakan:-

(a) jika ya, bilakah tapak pelupusan sampah tersebut mula beroperasi; dan

(b) jika tidak, mengapa laporan tersebut diperlambatkan.

2011-03-09

PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [ BAKRI ]
TARIKH : 9 MAC 2011

SOALAN :

TUAN ER TECK HWA [BAKRI] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan pampasan dan subsidi untuk anggota RELA yang melibatkan diri dalam membantu semasa banjir di Daerah Muar pada Februari 2011 memandangkan bahawa mereka perlu mengeluarkan wang sendiri untuk membeli petrol untuk bot penyelamat dan tanpa apa-apa bantuan kewangan dan subsidi harian.

PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [ BAKRI ]
TARIKH : 9 MAC 2011

SOALAN :

TUAN ER TECK HWA [BAKRI] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan jumlah mangsa yang terlibat, bantuan ehsan dan pampasan yang diberikan mengikut mukim dan kampung semasa banjir besar yang berlaku di kawasan selatan Semenanjung Malaysia pada bulan Januari hingga Februari 2011.

2011-03-08

PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 08.03.2011 (Selasa)

SOALAN :

TUAN ER TECK HWA [BAKRI] minta PERDANA MENTERI menyatakan mengenai kiriman email dan khidmat SMS yang mengandungi Selamat Tahun Baru Cina pada Februari2011 kepada rakyat:-

(a) berapakah jumlah keseluruhan; dan
(b) jumlah rakyat yang menerima SMS dan e-mail tersebut dan nombor telefon dan alamat e-mel peribadi diperolehi dari mana.

PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [ BAKRI ]
TARIKH : 8 MAC 2011

SOALAN :

TUAN ER TECK HWA [BAKRI] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah hasil siasatan di atas aduan kepada SPR bahawa satu tempat membawa pengundi hantu di Dewan sJKC Ai chun yang telah dikesan oleh 2 org petugas PRK Tenang pada 30 Januari 2011.

2011-03-06

Penyata Media: Perlombongan dalam Hutan Simpanan Ayer Hitam Utara, Muar


Pada 6hb Jun 2011, Ahli Parlimen Bakri, Er Teck Hwa telah menerima aduan bahawa di berhampiran Stesyen kuasa elektrik yang terletak di Batu 9, Jalan Bakri terdapat pembalakan haram, lalu membuat penyiasatan di pinggir Hutan Simpanan Kekal Ayer Hitam Utara, Daerah Muar. Ketika penyiasatan penentuan koordinat lokasi yang diatas, Er mendapati 2.5km ke arah utara batu 18, Jalan Bakri, wujud satu "lubang besar" dalam kawasan hutan simpanan tersebut (koordinat: 2°02'05.81'' utara ,102°49'12.47'' timur),dan mengambil keputusan untuk memasuki kawasan hutan simpanan tersebut untuk membuat penyiasatan lebih terperinci.