2008-07-02

PARLIMEN MALAYSIA PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [BAKRI]
TARIKH : 02.07.2008

SOALAN :

TUAN ER TECK HWA [BAKRI] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan dalam meningkatkan taraf jalan raya di jalan pintas Muar, (jambatan ke-2 Muar)mengapa terdapat banyak lampu isyarat dan jalan raya tidak rata sepanjang jalan. Tidakkah ini menyusah dan membahayakan pemandu. Jika ya,apa tindakan yang akan diambil dan bilakah masalah ini dapat diselesaikan.