2010-04-21

Pambahasan dalam isu kekurangan gula

Penyata Rasmi DR.19.04.2010

MS 35

12.02 tgh.
Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Saya ingin menyentuh Butiran 080900 - Bantuan Kewangan
Kepada Pengeluar Gula dan Tepung. Satu perkara sahaja saya ingin bangkitkan mengenai
kekurangan bekalan gula baru-baru ini timbul di Muar. Dalam Sin Chew Jit Poh pada tarikh 13 April menyatakan bermula dari April kebanyakan gerai-gerai di Muar tidak mendapat bekalan gula yang mencukupi. Menurut kenyataan dari sebahagian peniaga-peniaga tempatan, keadaan ini bermula dari bulan November tahun lepas. Saya ingin Menteri menjelaskan mengapakah perkara ini boleh berlaku?

MS 51
Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob: Yang Berhormat Bakri membangkitkan isu tindakan mengenai gula yang tidak mencukupi di Muar. Saya akan siasat perkara ini dan laporkan kepada Yang Berhormat ya. Yang Berhormat Arau membangkitkan mengenai gula dan tepung dari segi AP, saya sudah sebut tadi, yang AP sudah pun dibincangkan dengan pihak MITI dan kita akan terus berbincang perkara ini. Begitu juga dengan sejauh mana keberkesanan nanotag, saya pun telah jawab. Yang Berhormat Sekijang...

No comments:

Post a Comment