2010-06-18

Ucapan penngguhan : Pembinaan Mercu Tanda Tarian Singa di Bandar Muar

Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin menyentuh tentang cadangan Menteri Besar Negeri Johor untuk membina mercu tanda tarian singa di Muar. Ini demi mengenangkan ketekunan dan kejayaan Persatuan Tarian Singa dan Naga Kun Seng Keng, Muar yang telah menaikkan nama Malaysia sebagai juara dunia dalam pertandingan antarabangsa.

Menteri Besar Negeri Johor yang berjiwa rakyat dan berpandangan jauh kagum dengan keunggulan tarian singa ini yang telah terjelma sebagai budaya dan seni negara baru yang sebati dengan keunikan masyarakat berbilang kaum. Sebelum tahun 90-an, di samping seni mempertahankan diri kungfu, tarian singa dianggapkan sebagai seni dan budaya negara China sahaja. Tidak pernah terlintas dalam fikiran bahawa tarian singa akan berkembang pesat dan menyinar gemilang di arena antarabangsa selepas munculnya pasukan Persatuan Tarian Singa dan Naga Kun Seng Keng. Pasukan tersebut telah gigih menjalankan latihan dengan tanggungan sendiri dan sedikit sumbangan daripada dermawan tempatan. Satu kebanggaan negara, juara 30 kali di arena antarabangsa dan juara 39 kali di arena kebangsaan.

Pergerakan sukan tarian singa, khasnya Sukan Tarian Singa Lompatan Atas Tiang Tinggi telah diisytiharkan oleh Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negara sebagai warisan negara pada Julai 2007. Oleh itu sukan ini berpotensi diperluaskan ke arena sukan kebudayaan antarabangsa dan menepati semangat ‘Malaysia Boleh’. Pengiktirafan Kerajaan Malaysia terhadap sukan tarian singa telah diakui dengan sukan ini diketengahkan di pelbagai upacara rasmi.

Kewujudan Batik Singa menunjukkan kebudayaan tarian singa negara ini telah mencipta satu keunikan eksklusif yang mencerminkan masyarakat majmuk kita. Ia telah menjadi lambang singa Malaysia. Sukan tarian singa ini bukan khas untuk satu kaum sahaja. Satu bentuk tarian singa yang berasaskan kemalaysiaan, iaitu tarian singa yang digabungkan dengan kompang telah sejati dalam budaya kita. Akan tetapi, kenyataan yang dibuat oleh Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Muar baru-baru ini agak mengelirukan dan mendukacitakan rakyat tempatan. Dikatakannya tarian singa ini merupakan simbolik keagamaan. Jika mercu tanda singa dibina akan mengungkit sentimen perkauman dan mengancam keharmonian masyarakat. Adalah tidak masuk akal bahawa seorang pegawai tinggi kerajaan masih tidak dapat membezakan makna agama dengan seni budaya. Lagi pula, kenyataan beliau tidak selaras dengan pemahaman dan pengamatan Menteri Besar Negeri Johor. Bagi seorang pegawai yang tidak serasi dengan wawasan dan hala tuju ketua negeri mahupun pusat kerajaan, mustahil boleh menguruskan pentadbiran tempatan dengan berkesan dan cekap.

Tuan Yang di-Pertua, saya harap kementerian boleh berganding bahu dengan Kerajaan Negeri dalam menjayakan pembinaan mercu tanda tarian singa dan mengisytiharkan sebagai budaya dan seni negara. Selanjutnya memberikan peruntukan tahunan yang setimpal untuk membangunkannya sebagai tarikan pelancongan dan perpaduan kaum, malah boleh dibangunkan sebagai industri baru yang boleh menguntungkan negara nanti. Terima kasih.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Terima kasih. Yang Berhormat Menteri menjawab.

Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan II [Datuk Maglin Dennis D’cruz]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Bakri atas ucapan penangguhan beliau yang bertajuk ‘Pembinaan Mercu Tanda Tarian Singa di Bandar Muar’.

Tarian singa adalah sebahagian daripada tarian tradisional yang diamalkan oleh masyarakat Cina yang mana penari akan meniru gerakan singa dengan menggunakan kostum singa. Meskipun tarian ini berasal dari negara China, ia juga popular di negaranegara lain seperti di Taiwan, Jepun, Korea, Thailand dan Vietnam. Setiap negara tersebut mempunyai corak dan bentuk tarian yang berbeza. Tarian ini tidak mempunyai kaitan langsung dengan keagamaan masyarakat Cina. Walaupun berasal dari negara China, tarian ini telah diiktiraf sebagai warisan kebangsaan pada tahun 2007, kerana tarian tersebut telah berinovasi di negara ini. Di antara keunikan tarian singa yang dimainkan di negara ini adalah, ia telah ditambah dengan pergerakan tarian atas tiang. Sedangkan di negara China, tarian ini tidak dimainkan di atas tiang. Kementerian ini amat menghargai usaha dan inisiatif Persatuan Tarian Singa dan Naga Kun Seng Keng dalam memperkenalkan tarian singa yang berciri tempatan. Usaha ini harus dipuji memandangkan semangat gigih pasukan dalam mengangkat tarian warisan ini merupakan salah satu daripada tarian yang telah diiktiraf sebagai warisan kebangsaan.

Berhubung dengan cadangan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor tentang pembinaan mercu tanda tarian singa di bandar Muar. Kementerian ini bercadang adalah baik sekiranya mercu tanda tersebut dibina di sekitar perkampungan persatuan. Pembinaan mercu tanda akan dapat memperkenalkan keunikan seni dan budaya masyarakat berbilang kaum di negara ini dan usaha ini juga dilihat sebagai tanda penghargaan kepada masyarakat Cina, khususnya Persatuan Tarian Singa dan Naga Kun Seng Keng.

Usaha ini juga diharapkan jadi rangsangan kepada persatuan untuk terus mengasah bakat agar terus berkembang di peringkat antarabangsa. Di samping itu secara tidak langsung mercu tanda yang akan dibina ini akan jadi tarikan pelancong untuk lebih mengenali sejarah perkembangan persatuan seperti tokoh-tokoh berkaitan tempat latihan dan gambar-gambar kejayaan yang telah dicapai oleh persatuan. Kementerian ini bersedia memberikan kerjasama dalam usaha kejayaan pembinaan mercu tanda tarian singa tersebut. Sekian, terima kasih.

No comments:

Post a Comment