2010-03-31

Pemberitahuan Pertanyaan Lisan

PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : Y.B. TUAN ERTECK HWA
KAWASAN : BAKRI
TARIKH : 31.3.2010 (Rabu)
NO. SOALAN : 25


Y.B. TUAN ER TECK HWA (BAKRI) minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan tentang pelancaran Projek Trans-Peninsular Oil Pipeline sejak 2007:

a) Apakah status terkini project transpen ini dan bilakah privilege Transpeninsular Petroleum Sdn. Bhd. mengurus projek ini tamat; dan
b) Senaraikan nama-nama pelabur utama luar negeri yang terlibat dalam projek ini serta pegangan syernya.

Jawapan:

Tuan Yang Di Pertua,

Syarikat Trans-Peninsula Petroleum Sdn.Bhd. (TPP) telah diberikan kelulusan secara dasar dan tanpa galakan cukai oleh Kerajaan Malaysia untuk membina, memiliki dan mengendalikan projek saluran paip minyak pada tahun 2006. Walaubagaimanapun, pada tahun 2009, syarikat TPP telah memaklumkan bahawa pelaksanaan projek saluran paip yang dicadangkan tersebut tidak dapat dilaksanakan ekoran perselisihan dalaman syarikat. Lanjutan dari status projek syarikat tersebut, Kerajaan telah membatalkan kelulusan secara dasar yang telah diberikan kepada syarikat TPP. Pembatalan kelulusan tersebut adalah berkuatkuasa serta merta.

No comments:

Post a Comment