2010-03-22

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA

SOALAN (67)

PERTANYAAN : LISAN
TARIKH : 22 MAC 2010 (RABU)
DARIPADA : Y.B. TUAN ER TECK HWA (BAKRI)

SOALAN :-

Y.B. TUAN ER TECK HWA (BAKRI) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan piawaian yang digunakan untuk menentukan bajet peruntukan bagi sesuatu aktiviti perayaan. Adakah Kerajaan mengehadkan tetamu yang diundang berdasarkan latar belakang politlk, sosial dan sebagainya.

JAWAPAN:

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman YB, Kementerian Kewangan tidak menyediakan peruntukan khusus bagi sesuatu aktiviti perayaan. Walau bagaimanapun, kementerian dan jabatan dibenarkan untuk menggunakan peruntukan sedia ada di bawah kementerian/jabatan masing-masing untuk sesuatu prograrn/aktiviti dengan syarat perbelanjaan yang dibuat adalah tertakluk kepada peraturan kewangan yang berkuatkuasa semasa,

2. Dari segi undangan tetamu, Kementerian Kewangan juga tidak menentukannya dan terpulang kepada kementerian/jabatan yang menganjurkan aktiviti tersebut.

No comments:

Post a Comment