2010-03-31

Pambahasan atas isu pertolongan kepada remaja tidak melanjutkan sekolah selepas PMR

Penyta Rasmi 2010.03.31

MS254

Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Yang Berhormat Menteri, boleh kasi....

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat, cukuplah Yang Berhormat.

Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Tentang masalah belia. Yang Berhormat Menteri, saya hendak tanya. Dalam satu kenyataan yang dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2006 menyatakan dalam golongan di Majlis Kaunselor.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat, ini perkara barulah, Yang Berhormat.

Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Tidak, bukan.


Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Perkara baru, perkara baru.

Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Akhir sekali. Ini ada kena-mengena dengan Kementerian Belia dan Sukan. Tidak ada. Tidak apa. Ini last sekali. Sebanyak 30% daripadanya tidak melanjutkan pelajaran mereka selepas PMR. Sejauh mana usaha kementerian memberikan pertolongan kepada golongan remaja ini. Adakah kajian telah dibuat tentang masalah ini?


Dato' Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: Yang Berhormat Menteri, berkaitan dengan Tekwando ini.

Dato' Ahmad Shabery Cheek: Saya rasa silakan. Ini perkara barulah.

Dato' Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong]: Saya juga bersama

MS269
Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Menteri...

Datuk Douglas Uggah Embas: Tuan Yang di-Pertua...

Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Boleh saya tanya soalan?... [Dewan riuh]

Datuk Douglas Uggah Embas: Itulah antara perkara...

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Mahu beri jalan Yang Berhormat?

Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: [Menyampuk]

Datuk Douglas Uggah Embas: ....Yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat...

Tuan Er Teck Hwa [Bakri]: Satu soalan yang pendek sahaja.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat, Menteri tidak beri jalan Yang Berhormat.

Datuk Douglas Uggah Embas: Apa-apa perkara yang tidak dijawab akan diambil kira dalam kementerian. Terima kasih.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli Yang Berhormat Mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan hingga pukul 10 pagi hari Khamis, 1 April 2010... [Dewan riuh]

No comments:

Post a Comment