2010-03-12

PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

Y.B. TUAN ER TECK HWA (BAKRI) minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan adakah Kerajaan menggunakan bajet perolehan Frigat Batch 2 untuk melengkapi sistem peluru berpandu di NGPV. Jika tidak, mengapa. Jika ya, bilakah ia akan dilengkapi untuk NGPV Batch 1.Ruj. Tuan :
Ruj. Kami : (11) dlm. PAR. 3/16

DENGAN TANGAN

12 Mac,2010

Yang Berhormat Tuan Er Teck Hwa [ Bakri ]
Dewan Rakyat.

Yang Berhormat,

Pertanyaan Jawab Lisan Yanq Ditolak

Dengan hormatnya saya adalah diarah oleh YB. Tuan Yang di-Pertua untuk memaklumkan iaitu pertanyaan Jawab Lisan Yang Berhormat yang tersebut di bawah ini ditolak dengan sebab yang dinyatakan di sebelahnya di ruang kedua:-

Pertanyaan yang ditolakSebab ditolak
PR-1 231 -135735
Tuan Er Teck Hwa [Bakri] minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan adakah Kerajaan menggunakan bajet perolehan Frigat Batch 2 untuk melengkapi sistem peluru berpandu di NGPV. Jika tidak, mengapa. Jika ya, bilakah ia akan dilengkapi untuk NGPV Batch 1.
PM.23(i)(f).
Perkara Rahsia

Saya yang menurut perintah,

DATUK ROSSME BINTI HAMZAH

Setiausaha Dewan Rakyat
Parlimen Malaysia
Dewan Rakyat

s.k.
1.Y.B. Tan Sri Yang Di-Pertua
2.Ketua Setiausaha,
Kementerian Pertahanan,
Wisma Pertahanan,
Jalan Padang Tembak,
50634 Kuala Lumpur.

"Sila catatkan rujukan surat ini apabila menjawab"

No comments:

Post a Comment