2010-03-17

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

EMBERITAHUAN PERTANYAANDEWAN RAKYAT, MALAYSIA

SOALAN ( 34 )

PERTANYAAN : LISAN
TARIKH : 17 MAC 2010 (RABU)
DARIPADA : Y.B. TUAN ER TECK HWA (BAKRI)

SOALAN :-

Y.B. TUAN ER TECK HWA (BAKRI) minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan tahap pencemaran dan keselamatan penduduk di sekitar tapak pelupusan sampah Bukit Bakri sejak tahun 1990. Apakah piawaian yang digunakan dan bentuk kerja penerangan kepada penduduk tempatan apabila sesebuah tapak pelupusan sampah dirancang di Pagoh serta nyatakan bentuk pampasan yang rnungkin boleh dituntut oleh mereka.

JAWAPAN :-

Tuan Yang DiPertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Bukit Bakri adalah sebuah Tapak Pelupusan bukan sanitari. Oleh yang demikian, ia didapati telah mencemarkan alam sekitar dan mengganggu keselesaan penduduk persekitaran. Bagi mengatasi masalah ini, Tapak Pelupusan Bukit Bakri akan dinaik taraf sebagai langkah interim sementara menunggu Tapak Pelupusan Sanitari baru di Bukit Pagoh siap dibina dalam tempoh 2-3 tahun lagi.

Dalam membina sebuah tapak pelupusan sanitari, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) menggunakan garis panduan" Technical Guideline For Sanitary Landfill, Design and Operation" yang dikeluarkan oleh JICA (Japan International Cooperation Agency). Garis panduan bagi pembinaan ini menepati piawaian antarabangsa di mana lapisan (liner) diletak untuk mengatasi masalah aliran keluar leachate, sistem pengumpulan gas dibina. Bagi menangani pencemaran leachate, Ioji rawatan leachate juga dibina bagi merawat leachate sebelum dilepaskan.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat juga, Kajian Alam Sekitar Terperinci (DEIA) juga diperlukan sebagai langkah-langkah awal perancangan, la meliputi komponen yang melibatkan pandangan orang ramai diambil kira (public participant). Tiada bentuk pampasan yang boleh dituntut oleh penduduk kecuali jika tanah mereka terlibat dalam pembinaan tapak pelupusan sisa pepejal berkenaan.

Kementerian perumahan dan Kerajaan Tempatan

No comments:

Post a Comment