2010-03-16

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA

SOALAN ( 32 )

PERTANYAAN :LISAN
TARIKH :16 MAC 2010 (SELASA)
DARIPADA :Y.B. TUAN ER TECK HWA(BAKRI)

SOALAN :-

Y.B. TUAN ER TECK HWA (BAKRI) minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan hasil siasatan JKR atas status keselamatan kolam renang Muar.

(a)apakah perancangan selanjutnya bagi kolam renang tersebut ;dan

(b)kos yang terlibat dan tempoh masa yang dikehendaki jika kerja balk pulih dilancarkan.

JAWAPAN :-

Tuan Yang DiPertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kompleks kolam renang terletak di Jalan Sultanah di dalam kawasan Tanjung Ketapang, Muar. lanya dibina di aras rezab kerajaan pada sekitar tahun 1976/1977 bagi tujuan pembangunan sukan Majlis Sukan Sekolah Johor (MSS J) di bawah perbiayaan Kerajaan Negeri Johor. walau bagaimanapun kolam tersebut telah diserahkan kepada Majlis Perbandaran Muar untuk tujuan penyelengaraan dan pengurusan.

Kolam renang tersebut merupakan satu-satunya kolam bersaiz Olimpik pada waktu itu di mana ianya mempunyai kedalaman maksima 20 kaki.0leh yang demikian penyelenggaraan kolam tersebut amat tinggi dan kurang sesuai untuk penggunaan kanak-kanak di bawah umur 12tahun.

Ini disebabkan kadar bayaran masuk 2 jam adalah sekitar RM0.50 sahaja dengan purata pengunjung sekitar 800 hingga 1200 orang sebulan. Pendapatan bulanan hasil dari kutipan tiket ialah RM500.00 hingga RM1,000.00 sedangkan kos pengurusan dan penyelenggaraan dianggarkan berjumlah RM15,000.00 hingga 20,000.00 sebulan.

Disebabkan kurang pengalaman dan kos operasi yang tinggi, pihak Majlis Perbandaran Muar telah menswastakan kolam tersebut malangnya operator tersebut telah mengalami kerugian dan gagal menjelaskan bayaran kepada pihak Majlis Perbandaran Muar. Tambahan pula kerosakan pam telah berfungsi selama 10 tahun memerlukan perbelanjaan yang amat tinggi untuk penggantian baru.

Pihak Majlis juga telah membuka tawaran bagi mana-mana pihak untuk membangunkan semula kolam secara usaha sama namun sehingga kini tiada sebarang pihak yang dapat memberikan kertas kerja yang sesuai dan menyakinkan untuk memajukan kolam renang tersebut.

Disebabkan kerosakan para dan mesin penapis maka kolam tersebut tidak lagi berfungsi sejak 15 tahun lalu. Tambahan pula keseluruhan fasiliti kolam tidak boleh digunakan dan mengalami kerosakan dan pembinaan baru bangunan kompleks diperlukan bagi tujuan pengoperasian semula kolam renang tersebut. Anggaran pembinaan semula kompleks tersebut berjumlah lebih kurang RM2 juta hingga 3 juta dengan segala fasiliti dan keperluan yang baru. Pembinaan semula kolarn renang tersebut amat perlu bagi menepati keperluan masyarakat sama ada untuk bersukan atau beriadah bagi semua peringkat umur.

Kementerian Perumahan
dan Kerajaan Tempatan

MaC 2010

No comments:

Post a Comment