2010-11-01

Jawapan Peringkat Dasar Bajet 2011

TEKS UCAPAN
Y.B. DATO' SERI MOHAMED NAZRI BIN ABDUL AZIZ,
MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI
SEMASA MENGGULUNG PERBAHASAN BAJET 2011
PERINGKAT DASAR PADA 1 NOVEMBER 2010

Tuan Yang di-Pertua,

Yang Berhormat Bakri membangkitkan tentang jawapan Parlimen yang lewat diterima, untuk makluman Yang Berhormat, semua kementerian telah diberi peringatan untuk mengemukakan jawapan seberapa segera. Perkara ini juga telah diberi peringatan oleh Yang di-Pertua Dewan
Rakyat di dalam Dewan.

No comments:

Post a Comment