2010-11-01

Jawapan Peringkat Dasar Bajet 2011

JAWAPAN BERTULIS
Y.B. DATO' SERI MOHAMED NAZRI BIN ABDUL AZIZ,
MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI
SEMASA MENGGULUNG PERBAHASAN BAJET 2011
PERINGKAT DASAR PADA 1 NOVEMBER 2010

Tuan Yang di-Pertua,

Yang Berhormat Bakri dan Yang Berhormat Kulim Bandar Baru membangkitkan berkenaan jawapan Parlimen yang diberikan oleh kementerian tidak menjawab soalan dan kurang berkualiti. Untuk makluman Ahli-Ahli Yang Berhormat, Kerajaan mengambil maklum akan saranan yang diberikan dan perkara ini akan diberi perhatian dalam proses penyediaan jawapan yang akan datang.

No comments:

Post a Comment