2010-07-13

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT

PERTANYAAN : BUKAN JAWAB LISAN
DARIPADA : TUAN ER TECK HWA [ BAKRI ]
TARIKH:
RUJUKAN : 2864

SOALAN:
Tuan Er Teck Hwa [ Bakri ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan senarai harta dan wang haram Along yang telah disita sejak tahun 2000 mengikut pecahan negeri.

JAWAPAN
Tuan Yang DiPertua,
Saya mengucapkan terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat Bakri yang mengemukakan pertanyaan.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, kerajaan amat memandang serius gejala along ini. Tindakan pencegahan dan pembanterasan secara holistik telah dilaksanakan dalam menangani isu ini. Senarai harta dan wang haram along yang telah disita mengikut pecahan negeri sejak tahun 2000 hingga sekarang adalah seperti berikut:-

SENARAI HARTA DAN WANG HARAM ALONG YANG TELAH DISITA SEMENJAK TAHUN 2000 SEHINGGA SEKARANG MENGIKUT KONTINJEN


KONTINJENPENYITAAN HARTA SEKSYEN 45/50/51152 AMLATFA 2001

AKAUN BANKWANG TUNAIKENDERAANRUMAH/KILANGTANAHSAHAM
KEDAHRM65,105.33-1---
PULAUPINANG------
PERAK------
SELANGORRM200,000.00--1--
KUALA LUMPURRM21,055,381.26RM34,045.008318141-
NEGERI SEMBILAN------
MELAKARM201,131.37--2-RM25,000.00
JOHOR------
PAHANGRM2,520,590.76-2126-
KELANTAN------
TERENGGANURM1,005,262.90-2---
PERLIS------
SABAHRM20,000.00RM12,895.8032--
SARAWAK------
JUMLAH KESELURUHANRM25,067,471.62RM46,940.8011125147RM25,000.00

No comments:

Post a Comment